مصرف گوشت قرمز و عصاره گوشت حذف و گوشت ماهی و مرغ دوبار در هفته مصرف شود.
احشای حیوانات اعم از جگر،دل،قلوه، کله پاچه حذف می شود.
همچنین بعضی از گیاهان و میوه ها ،نیز دارای پورین (پیش ساز اسید اوریک ) بالا هستند از جمله :قارچ، اسفناج، عدس، و موز باید در رژیم بسیار محدود شوند.
غذاهای سرخ کردنی محدود و بطور کلی غذاهای چرب استفاده نشوند.
از لبنیات کم چرب (۱.۵ درصد) استفاده می شود.
انواع شیرینی، آجیل حذف می شود.
مصرف چای و قهوه محدود می شود.
در صورت اصافه وزن رژیم کاهش وزن اعمال می شود.
فعالیت ورزشی در برنامه روزانه گنجانده شود.