انرژی که بدن در استراحت می سوزاند
For men: (10 X W) + (6.25 X H) – (۵ X A) + 5
For women: (10 X W) + (6.25 X H) – (۵ X A) – ۱۶۱
W: وزن به کیلو
H: قد به سانتی متر
A: سن