راهکردهای حذف چربی شکمی

راهکردهای حذف چربی شکمی

تسویه کبد با خوردن آب کافی ، عرق کاسنی ، ماچا و کامبوجا-

کاهش استرس با خوردن انواع آجیل و یا مکمل منیزیم -

محدود کردن انواع شیرنی جات، برنج ، نان سفید و میوجات با قند بالا

7 بهمن 1398