دلایل ایجاد چربی های شکم

دلایل ایجاد چربی های شکم

مهمترین عامل در تجمع چربی شکمی سه عامل می باشد:

- کم کاری کبد به دلیل کبد چرب

افزایش هورمون انسولین بعد از مصرف کربوهیدراتها -

افزایش هورمون کورتیزول در استرس -

7 بهمن 1398