راهکردهای حذف چربی شکمی

راهکردهای حذف چربی شکمی

- تسویه کبد با خوردن آب کافی

-  عرق کاسنی

- ماچا و کامبوجا

- کاهش استرس با خوردن انواع آجیل و یا مکمل منیزیم 

- محدود کردن انواع شیرنی جات، برنج ، نان سفید و میوه جات با قند بالا

7 بهمن 1398