سلامت یعنی چه؟

سلامت یعنی چه؟

سلامت را چگونه معنی می کنید؟

تعریف شما از سلامت چیست؟

سلامت یک انسان را به سلامت فیزیکی و روحی تقسیم می کنیم

سلامت فیزیکی خود را چگونه بررسی می کنیم؟

با ازمایش خون

وزن نرمال بدن

سطح انرژی بدن

دمای بدن

تعدد دفع ادرار و مدفوع

و سلامت روحی با میزان خوشحالی و رضایت روحی سنجیده می شود

ایجاد تعادل در سلامت فیزیکی و روحی برای داشتن زندگی شاد و لذت بخش وظیفه مربی سلامت است

24 تیر 1399